วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตัวเอง

จุรีวรรณ  อรัญพฤกษ์

      แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

                075302027
                0878822783
   Email Address : junjao51@gmail.com
การศึกษา : คอมพิวเตอร์ศึกษา  ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปรัชญา : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คติธรรม : คิดดี  พูดดี  ทำดีได้ดี
ปัจจุบัน  :  ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                 5346701005